Algemene voorwaarden Haptotherapie Panta Rhei

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Therapeut: Sandra Curfs-Wassenaar, eigenaar van Haptotherapie Panta Rhei.
Client: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in diens hoedanigheid als eindgebruiker van de geleverde diensten.

Artikel 2. Afspraken maken, verzetten of afzeggen
1. De client kan een afspraak maken, verzetten of afzeggen tijdens een sessie of telefonisch.
2. LET OP: Het gebruik van email voor het afzeggen van afspraken wordt niet toegestaan en als niet verzonden beschouwd. Als cliënt verhinderd is, laat deze dit zo snel mogelijk telefonisch weten. Als meer dan 48 uur tevoren telefonisch is afgemeld, worden er geen kosten in rekening gebracht. Afspraken, die niet zijn afgezegd 48 uur vóór de afgesproken datum en tijd of zonder bericht niet nagekomen zijn, worden bij de cliënt voor een bedrag van het volledige tarief in rekening gebracht. Indien de termijn van 48 uur niet in acht is genomen zal Haptotherapie Panta Rhei de sessie in rekening brengen, ongeacht de reden. De afspraaktijd is namelijk gereserveerd en op zo korte termijn is een leeggevallen plek niet meer in te vullen.
3. Een contract voor een pakket/serie behandelingen (bijvoorbeeld 5, 10 of 15 sessies) is gebonden aan de termijn die vermeld staat op het contract; het aantal gecontracteerde behandelingen moet binnen die vermelde termijn benut worden. Zijn niet alle behandelingen benut dan vervallen ze, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd. Bij niet vermelden van een termijn/vervaldatum is dit automatisch 1 jaar na de factuurdatum.
4. Binnen een termijn van 7 dagen na het tekenen van het contract kan men de overeenkomst kosteloos ongedaan maken. Na deze termijn is men het volledige gecontracteerde bedrag verschuldigd. Het annuleren van het contract is geldig indien dit zowel schriftelijk (of per email) als telefonisch is gedaan.
Artikel 3. Betaling
1. Een sessie duurt ongeveer 50 minuten. Na iedere sessie ontvangt de cliënt een factuur per email om binnen 14 dagen per bank/giro te voldoen.
2. Het is mogelijk een pakket/serie van sessies in het behandelplan/contract vast te leggen. De wijze van betalen staat op de factuur aangegeven en is bindend. De afspraken van een pakket/serie behandelingen kunnen gemaakt worden binnen 1 jaar na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Indien betaling binnen de gestelde termijn uitblijft, zal men een 1e en een 2e (laatste) herinnering ontvangen. Als de herinnering verstuurd is, zijn de administratieve kosten van € 7,50 per herinnering definitief verschuldigd en komen volledig voor rekening van de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger. Indien de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger na de 2e herinnering wederom in gebreke blijft, worden incassomaatregelen getroffen om het verschuldigde bedrag te innen. Alle met incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen voor rekening van de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 4. Dossiervoering
1. De therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Dossiervoering is ook nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.
2. Het dossier is en blijft eigendom van de therapeut. Therapeut bewaart het dossier in een afgesloten dossierkast. 10 jaar na afronding van het therapeutische proces met de cliënt wordt het dossier vernietigd.
3. In het dossier worden de volgende zaken opgenomen: basisgegevens (naam, adres, telefoon, email), verslag van de intake, verleende toestemming voor overleg met derden, achtergrondinformatie, het behandelplan, de sessieverslagen, uiteindelijk de reden van uitschrijving en de resultaten van de behandeling. Derden mogen cliëntdossiers niet inzien, tenzij de cliënt hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
4. De cliënt kan zijn dossier inzien, maar niet meenemen. Cliënt doet een schriftelijke aanvraag voor inzage bij de therapeut. De therapeut maakt de inzage op korte termijn mogelijk, tenzij er dringende redenen zijn om inzage te weigeren*.
Artikel 5. Geheimhouding
De therapeut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de therapie van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Artikel 6. Overleg met derden
1. Het is voor de therapeut en haar handelen noodzakelijk dat de huisarts op de hoogte is van de behandeling. Daarom wordt de cliënt verzocht schriftelijke toestemming te geven voor het verstrekken van de intake-gegevens, evenals de (tussen- en eind-) evaluaties aan de eigen huisarts.
2. In voorkomende gevallen kan de therapeut het nodig achten derden (huisarts, medebehandelaars) te raadplegen over een specifiek cliënt-therapeut-proces. Dit gebeurt met uiterste zorgvuldigheid . Overleg met huisarts, verwijzer of andere medebehandelaaar gebeurt alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt. Binnen de setting van de super-/intervisie worden de uitgewisselde gegevens over die cliënt-therapeutsituaties  anoniem (zonder bekendmaking van personalia) en vertrouwelijk behandeld . Op deze wijze wordt ook voldaan aan de in artikel 5 genoemde geheimhouding.
Artikel 7. Schade
De therapeut is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of een behandeling. Dit behelst ook zoek geraakte spullen of materialen van de cliënt voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.
Artikel 8. Verklaring ArbeidsRelatie (VAR)
Therapeut en cliënt verhouden zich in de therapie nimmer tot elkaar als in een arbeidsrelatie. Therapeut werkt als zelfstandige (ZZP-er) of als freelancer. Op grond hiervan kan de cliënt nooit verplicht worden tot het betalen van kosten die verbonden zouden zijn aan een arbeidsrelatie (zoals werkgeversbelastingen). Dit geldt ook voor bedrijven wiens medewerkers als cliënt gebruik maken van de diensten van de therapeut.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
Indien therapeut aansprakelijk is bevonden voor geleden schade naar aanleiding van de therapie, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van therapeut voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van therapeut beperkt tot de factuurwaarde van een sessie van de bedoelde cliënt.
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een behandeling met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte van die cliënt.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van therapeut.
Artikel 10. Geschillen.
Indien partijen het niet eens kunnen worden op grond van onderling overleg, deze algemene voorwaarden of algemene gangbaarheid, is uiteindelijk de Nederlandse Wet maatgevend.

* zie Beroepscode GZ-Haptotherapeuten